Home

Een realisatie van het departement Financiën en Begroting

Handboek Begroting

Met deze vormingswebsite wil het departement Financiën en Begroting een antwoord bieden op de talrijke begrotingstechnische vragen die haar bereiken en – daarmee samenhangend – op de vraag naar opleidingen, syllabi,… over de Vlaamse begroting.  Complementair blijft de klassikale vorming, die in samenwerking met het Agentschap voor Overheidspersoneel voor het personeel van de Vlaamse overheid georganiseerd wordt, verder bestaan.

De website is opgebouwd rond een Handboek Begroting dat de verschillende aspecten van begroting binnen de Vlaamse Gemeenschap vanuit een praktisch oogpunt benadert.  Er wordt afzonderlijk aandacht geschonken aan de Vlaamse begroting, de Diensten met Afzonderlijk Beheer en de Vlaamse Rechtspersonen.

Aanvullend bevat de website alle nuttige regelgeving rond begroting en kunnen actuele en historische begrotingsdocumenten geraadpleegd worden.  Tevens is de reeds bestaande Begrippendatabank Financiën en Begroting via deze website toegankelijk.

De website is zowel gericht naar de professionele begrotingsactoren, als naar studenten en geïnteresseerde burgers.

Sommige delen van de website zijn nog in opbouw en zullen stelselmatig bijgewerkt worden.

Omhoog
1
Opmaak begroting

De eerste fase binnen een begrotingscyclus is de jaarlijkse opmaak van de begroting.  Tijdens die begrotingsopmaak worden de vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van het komende begrotingsjaar zo nauwkeurig mogelijk geraamd.

Lees meer.

2
Meerjarenraming

In de regeringsverklaring legt de Vlaamse Regering de begrotingsdoelstellingen vast die nagestreefd zullen worden.  Daarnaast worden de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de begroting uit te voeren binnen die begrotingsdoelstellingen.  De doelstellingen uit de beleidsnota’s van de verschillende ministers moeten passen in de door de Vlaamse Regering goedgekeurde begrotingsdoelstellingen.

Lees meer

3
Aanpassing begroting

Op het ogenblik van de opmaak van de begroting is er nog een grote mate van onzekerheid omtrent de raming van de ontvangsten en de uitgaven. Gelet hierop – en aangezien er zich in de loop van het begrotingsjaar nog onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen – is er de mogelijkheid om in de loop van het begrotingsjaar een aanpassing van de begroting door te voeren.

Lees meer

4
Herverdelingen

Via de techniek van kredietherverdelingen kan, binnen vastgestelde grenzen, de begroting in de loop van een begrotingsjaar bijgesteld worden, zonder daarvoor het volledige proces van een begrotingsaanpassing te moeten doorlopen.

Een praktisch overzicht van de regels van toepassing op kredietherverdelingen, vindt u hier terug.

Voor de te volgen procedures en te hanteren sjablonen, klik hier.

Lees meer

5
Uitvoering begroting

Dit aspect van de begrotingscyclus kan opgedeeld worden in:

  • de budgetcontrole of het intern controlemechanisme ingesteld door de Vlaamse Regering op de uitvoering van de begroting; het betreft hier een dossiergebonden controle.
  • de begrotingsmonitoring of de opvolging van de begrotingsuitvoering in globaliteit.