Werk en Sociale Economie

De belangrijkste beleidsmiddelen Werk omvatten enerzijds de aanmoedigingpremies voor ongeveer 60 miljoen euro en anderzijds de budgetten voor de uitvoering van de tewerkstellingsprogramma’s voor ongeveer 350 miljoen euro.

De middelen van het agentschap SYNTRA (65 miljoen euro) worden aangewend voor de eigen loon- en werkingskosten evenals voor de activiteiten als draaischijf voor ondernemerscompetenties met onder meer aandacht voor het doelgroepenbeleid.

De VDAB beschikt op zijn beurt over een werkingsbudget van meer dan 500 miljoen euro ter uitvoering van volgende missie :

  • Als loopbaanregisseur voor alle burgers de ruimte scheppen om maximaal zelf hun beste loopbaan te ontwikkelen, dit met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.
  • Als dienstverlener burgers helpen bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag met speciale aandacht voor burgers uit kansengroepen.

Binnen de pijler Sociale Economie zijn de belangrijkste uitgavenposten de sociale en beschutte werkplaatsen. De sociale werkplaatsen hebben tot doel binnen een beschermde arbeidsomgeving volwaardige arbeid te bieden aan werkzoekenden die door een cumulatie van persoons- en omgevingsgebonden factoren geen arbeidsplaats in het regulier arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden, maar die onder begeleiding wel tot het verrichten van arbeid in staat zijn. Deze sociale werkplaatsen worden jaarlijks met ongeveer 65 miljoen euro gesubsidieerd.  De beschutte werkplaatsen hebben dan weer tot doel de tewerkstelling en begeleiding van personen met een arbeidshandicap te organiseren, waarvoor 250 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Tenslotte wordt ook 20 miljoen euro voorzien voor de lokale diensteneconomie, die een koppeling beoogt van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt.