Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het grootste deel van de middelen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en het Agentschap Zorg en Gezondheid ingezet voor de subsidiëring van een aantal sectoren in de zorg.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap subsidieert in de eerste plaats voorzieningen die zorgen voor de opvang en verzorging van personen met een handicap: 1 miljard euro voor de residentiële sector, waar de personen met een handicap ook verblijven, en 110 miljoen euro voor de ambulante sector die begeleiding biedt aan personen met een handicap in hun thuissituatie. Eenzelfde budget van 110 miljoen euro wordt voorzien voor individuele financiële ondersteuning van personen met een handicap.

Kind en Gezin subsidieert voor ongeveer 500 miljoen euro de kinderopvang. Daarnaast wordt ook de maatschappelijke positie van het kind ondersteund via subsidiëring van de Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (60 miljoen euro) en wordt de groei en ontwikkeling van de Vlaamse kinderen opgevolgd door de consultatiebureaus (16 miljoen euro).

Het Agentschap Jongerenwelzijn staat in voor de bijzondere jeugdzorg, met name opvoedingsondersteuning, vrijwillige én gedwongen (gerechtelijke) hulpverlening aan kinderen en jongeren in problematische leefsituaties en opvang en begeleiding van jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De residentiële opvang van kinderen en jongeren wordt gesubsidieerd voor ongeveer 170 miljoen euro, de dagcentra ontvangen 23 miljoen euro en de thuisbegeleiding 33 miljoen euro. Tenslotte wordt er ook 46 miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van pleeggezinnen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg die hulp verlenen aan mensen met psychische problemen jaarlijks voor ongeveer 65 miljoen euro. De grootste hap uit het budget van dit agentschap is echter voorzien voor de thuiszorg. De diensten voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp ondersteunen personen met een zorgvraag in hun thuissituatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en ontvangen daarvoor jaarlijks zo’n 610 miljoen euro. Ook de animatiewerking in de woonzorgcentra (rusthuizen) wordt gesubsidieerd ter waarde van 45 miljoen euro.

Verder zet het Agentschap Zorg en Gezondheid jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro in voor het preventieve gezondheidsbeleid.  Voor de verschillende bevolkingsonderzoeken naar kanker wordt bijvoorbeeld 7 miljoen euro voorzien, voor het actieplan Voeding en Beweging wordt 2 miljoen euro voorzien, voor suïcidepreventie 3 miljoen euro,…. Voor de vaccinatie van de Vlaamse bevolking wordt jaarlijks 29 miljoen euro voorzien.

Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden worden investeringen gesubsidieerd in de zorginfrastructuur. Jaarlijks wordt ongeveer 200 miljoen euro voorzien voor deze investeringen. Deze middelen zijn niet enkel beschikbaar voor de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sectoren, maar ook voor de zorgvoorzieningen die nog grotendeels federaal gesubsidieerd worden zoals de ziekenhuizen en de woonzorgcentra (rusthuizen).

De Vlaamse overheid draagt jaarlijks ook ongeveer 200 miljoen euro bij voor de organisatie en uitbetalingen van de Vlaamse Zorgverzekering. Deze uitbetalingen vormen een tegemoetkoming voor zorgbehoevenden in de niet-medische kosten.

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Centra voor Teleonthaal bieden psychosociale hulp- en dienstverlening aan personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden. In totaal krijgen ze hiervoor jaarlijks een subsidie van ongeveer 83 miljoen euro.

Tenslotte worden jaarlijks middelen voorzien om de sociale akkoorden uit te voeren die worden afgesloten tussen de werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid in de door Vlaanderen gesubsidieerde non-profit sectoren. Zo wordt naar aanleiding van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord vanaf 2014 90 miljoen euro verdeeld over de verschillende sectoren. Deze middelen worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening en de koopkracht van de werknemers (vb. eindejaarspremie) te verhogen.