Voorschotten

Vlaamse Begroting

In sommige gevallen kan de noodzaak bestaan om reeds betalingen aan derden te doen zonder voorafgaandelijk het volledige administratieve proces van aanrekening op de begroting te doorlopen.  Hiervoor dient een afzonderlijke decreetsbepaling in het uitgavendecreet opgenomen te worden.

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2014:

Ten laste van het krediet van begrotingsartikel MB0/1MI-E-2-H/WT mogen trimesteriële voorschotten ten belope van maximaal 4.000.000 euro worden betaald voor de financiering van de uitgaven die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek door het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van allerhande afspraken binnen de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze voorschotten worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken.