Uitgaven vorige jaren

Vlaamse Begroting

Het systeem van de niet-gesplitste kredieten, waarbij vastleggingen genomen in jaar X nog konden worden geordonnanceerd uiterlijk in jaar X+1, zorgde in gevallen waarbij facturen zeer laattijdig werden ingediend voor problemen om nog tot betaling ervan te kunnen overgaan na het verstrijken van jaar X+1. Een van de mogelijkheden om aan deze problematiek te remediëren, was de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet die toeliet om voor de opgenomen basisallocaties toch betalingen te verrichten later dan in jaar X+1. Deze uitgaven werden uitgaven vorige jaren genoemd.

Sinds de inwerkingtreding van het Rekendecreet wordt er niet meer gewerkt met niet-gesplitste kredieten, waardoor deze problematiek dan ook weggevallen is en dit type decreetsbepalingen niet meer dient voorzien te worden.

Evenwel, door de diverse structurele wijzigingen die in de loop der jaren aan de begroting werden aangebracht, is er wel de noodzaak een generieke decreetsbepaling te voorzien die toelaat dat vastleggingen die in de loop van vorige begrotingsjaren werden genomen op basisallocaties of begrotingsartikelen waarvan de nummering inmiddels is gewijzigd, mogen vereffend worden op de nieuwe overeenstemmende begrotingsartikelen. Ook dit valt onder de noemer Uitgaven vorige jaren.