Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Het budget voor het beleidsveld Ruimtelijke Ordening bedraagt circa 55 miljoen euro. Het gaat voornamelijk naar de lonen.

Het beleidsveld Wonen heeft een budget van ongeveer 620 miljoen euro. Het Vlaamse woonbeleid moet betaalbaar wonen in Vlaanderen bevorderen. De betaalbaarheid van de eigen woning wordt bevorderd via het stelsel van sociale leningen. Hiervoor wordt een budget van circa 100 miljoen euro uitgetrokken.

Om het aanbod van kwalitatief goede sociale en private en sociale huurwoningen te verhogen wordt circa 350 miljoen euro uitgetrokken. Het grootste deel hiervan betreft subsidies aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de bouw en renovatie van sociale huurwoningen.

Om de woonkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de woningen te vergroten wordt 115 miljoen euro uitgetrokken. Dit budget wordt voornamelijk aangewend voor renovatiepremies.

Het budget voor het beleidsveld Onroerend Erfgoed bedraagt circa 80 miljoen euro. Dit budget wordt voornamelijk aangewend om restauratiepremies toe te kennen in het kader van monumentenzorg.