Provisionele kredieten

Vlaamse Begroting

Provisionele kredieten zijn kredieten die op het ogenblik van een begrotingsopmaak of –aanpassing voorlopig in de begroting worden ingeschreven zonder concrete toewijzing aan de specifieke begrotingsartikelen waarop de aanrekening finaal zal moeten gebeuren.

Provisionele kredieten zijn m.a.w. een afwijking op het specialiteitsbeginsel en dienen – ook omwille van het herverdelingsaspect dat ze insluiten – decretaal onderbouwd te worden door de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet die het begrotingsartikel waarop het provisioneel krediet ingeschreven is opneemt, samen met de herverdelingsmodaliteiten ervan.

Provisionele kredieten worden steeds budgettair ingeschreven op begrotingsartikelen met ESR-aggregatie-code PR.

 

Een voorbeeld van een provisioneel krediet is de indexprovisie:

Bij het opstellen van de begroting wordt er rekening gehouden met een verwachte indexsprong en wordt er een inschatting gemaakt van de benodigde kredieten om de index te gaan toekennen aan de begunstigden.  Het moment dat de indexsprong verwacht wordt, kan evenwel afwijken van het reële moment van indexsprong, wat zijn invloed heeft op de kredietbehoefte om de indexsprong te dekken.  Om de begunstigden van de indexbedragen niet te veel of te weinig krediet toe te kennen, wordt er in afwachting van de indexsprong een provisioneel krediet ingeschreven in de begroting.  Op het ogenblik dat de indexsprong effectief plaatsvindt, worden de kredieten vanuit de provisie herverdeeld naar de begrotingsartikelen van de begunstigden.

De toepasselijke decreetsbepaling uit de begrotingsopmaak 2014 luidt:

Het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-B/PR, mag, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, geheel of gedeeltelijk overgeschreven worden door middel van een besluit van de Vlaamse Regering naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.