Prestatiebegroting

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer

In tegenstelling tot een inputbegroting, waarbij de kosten van de productiefactoren (o.a. personeel, werkingsmiddelen,…) worden geraamd en vergoed, worden bij een output- of prestatiebegroting de middelen die in de begroting ingeschreven worden, bepaald in functie van de prestaties of de output  die moeten geleverd worden.  Een prestatiebegroting is met andere woorden een raming van de prestaties die een organisatie moet leveren voor het behalen van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen, en van de middelen die daarvoor moeten worden ingezet.

De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen voor Vlaanderen in Actie vast in het Pact 2020. Een van de doelstellingen van het Pact 2020 is dat de Vlaamse overheid de komende jaren substantiële stappen zet om tot een meer prestatiegerichte begroting te komen.

Door naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2014 voor de ministeries (inclusief diensten met afzonderlijk beheer)

  1. de programma’s van de begroting te koppelen aan de beleidsvelden ( en de beleidsopdrachten) zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013
  2. en de begrotingsartikels te koppelen aan de concrete beleidsdoelstellingen, bij voorkeur geformuleerd op het operationele niveau

heeft de Vlaamse overheid opnieuw een stap gezet richting een afgestemde prestatiebegroting, met meer uniformiteit voor alle beleidsdomeinen.

De nieuwe begrotingsstructuur zal echter enkel volwaardig bijdragen tot het bereiken van een prestatiebegroting indien ook de structuur van de beleids- en beheersdocumenten aangepast wordt.  Slechts op basis van de koppeling tussen de beleids-, beheers- en begrotingscyclus kan in de toekomst immers meer de aandacht gaan naar de verklaring van het hoe en het hoeveel de kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen.  De werkzaamheden hieromtrent zijn volop aan de gang.  Van zodra er concrete resultaten gekend zijn, zal deze pagina bijgewerkt worden.

In tegenstelling tot een inputbegroting, waarbij de kosten van de productiefactoren (o.a. personeel, werkingsmiddelen,…) worden geraamd en vergoed, worden bij een output- of prestatiebegroting de middelen die in de begroting ingeschreven worden, bepaald in functie van de prestaties of de output  die moeten geleverd worden.  Een prestatiebegroting is met andere woorden een raming van de prestaties die een organisatie moet leveren voor het behalen van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen, en van de middelen die daarvoor moeten worden ingezet.

De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete doelstellingen voor Vlaanderen in Actie vast in het Pact 2020. Een van de doelstellingen van het Pact 2020 is dat de Vlaamse overheid de komende jaren substantiële stappen zet om tot een meer prestatiegerichte begroting te komen.

Door naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2014 voor de ministeries (inclusief diensten met afzonderlijk beheer)

  1. de programma’s van de begroting te koppelen aan de beleidsvelden ( en de beleidsopdrachten) zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013
  2. en de begrotingsartikels te koppelen aan de concrete beleidsdoelstellingen, bij voorkeur geformuleerd op het operationele niveau

heeft de Vlaamse overheid opnieuw een stap gezet richting een afgestemde prestatiebegroting, met meer uniformiteit voor alle beleidsdomeinen.

De nieuwe begrotingsstructuur zal echter enkel volwaardig bijdragen tot het bereiken van een prestatiebegroting indien ook de structuur van de beleids- en beheersdocumenten aangepast wordt.  Slechts op basis van de koppeling tussen de beleids-, beheers- en begrotingscyclus kan in de toekomst immers meer de aandacht gaan naar de verklaring van het hoe en het hoeveel de kredieten bijdragen tot het realiseren van de gerelateerde doelstellingen.  De werkzaamheden hieromtrent zijn volop aan de gang.  Van zodra er concrete resultaten gekend zijn, zal deze pagina bijgewerkt worden.