Overschrijvingen

Vlaamse Begroting

Via het Rekendecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werden reeds verschillende mogelijkheden voorzien om op een soepele manier in de loop van het begrotingsjaar kredieten binnen de begroting te herverdelen.   Gewenste herschikkingen die niet binnen voorgenoemd regelgevend kader kunnen ingepast worden (bijvoorbeeld herschikkingen over beleidsdomeinen heen), kunnen enkel gebeuren op het moment van een begrotingsaanpassing.  Daar een begrotingsaanpassing, doordat ze maar een beperkt aantal keren in het begrotingsjaar georganiseerd wordt, minder flexibiliteit in de tijd biedt, kunnen sommige noodzakelijke herschikkingen met een tijdsprobleem inzake uitvoering geconfronteerd worden.  Voor deze – beperkte – gevallen wordt op basis van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet de mogelijkheid voorzien om  de nodige herverdelingen van kredieten te kunnen doorvoeren via een herverdelingsbesluit en bijgevolg zonder een begrotingsaanpassing te moeten afwachten.

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2014:

De minister die bevoegd is voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister die bevoegd is voor Financiën en Begroting, zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CE-G-2-V/IS geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggings- en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.