Overdrachten kredieten

Vlaamse Begroting

Artikel 13, §2 van het Rekendecreet stelt dat op het einde van het begrotingsjaar het niet-aangewende gedeelte van de uitgavenkredieten geannuleerd wordt, met uitzondering van de variabele kredieten en van het begrotingssaldo van de diensten met afzonderlijk beheer.

In afwijking op deze algemene regel, worden in het uitgavendecreet bepalingen opgenomen die, voor een limitatieve lijst van begrotingsartikelen, de overdracht van onbelaste saldi in vastleggingskrediet toelaten van het vorige begrotingsjaar naar het huidige begrotingsjaar of van het huidige begrotingsjaar naar het volgende begrotingsjaar. De overgedragen kredieten worden samengevoegd met de overeenstemmende kredieten van het ‘ontvangende’ begrotingsjaar.

Deze decreetsbepalingen vormen een afwijking op het eenjarigheidsbeginsel.

Voorbeelden uit de begrotingsopmaak 2013:

  • In afwijking van de bepalingen van artikel 13, §2 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingkrediet op 31 december 2012 overgedragen naar het begrotingsjaar 2013 voor onderstaande begrotingsartikelen, in voorkomend geval beperkt tot het vermelde bedrag, en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2013.

 

OMSCHRIJVING BEGROTINGSARTIKEL
BESTRIJDING VAN DE ENERGIEARMOEDE (INCLUSIEF UITVOERING SOCIALE DAKISOLATIEPROJECTEN) LE0/1LE-F-2-B/WT

 

  • In afwijking van de bepalingen van artikel 13, §2 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingkrediet op 31 december 2013 overgedragen naar het begrotingsjaar 2014 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2014.

 

OMSCHRIJVING BEGROTINGSARTIKEL
TOT DEKKING VAN DE UITGAVEN IN HET KADER VAN DE ADEQUATE AANPAK VAN PROBLEMEN BETREFFENDE DE WERKZEKERHEID JB0/1JB-G-2-Z/PR