Onderwijs en Vorming

Het voorzien in een democratisch en kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen Vlaanderen vergt grote financiële inspanningen. Het totale bedrag gespendeerd aan deze doelstellingen bedraagt ongeveer 10 miljard euro. Meer dan de helft van deze middelen wordt voorzien voor de tewerkstelling van het onderwijzend personeel binnen het basis-, secundair, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs, verspreid over de verschillende onderwijsnetten. Om te kunnen voorzien in een betaalbaar hoger onderwijs worden de hogescholen en de universiteiten betoelaagd voor 1,5 miljard euro. Deze middelen worden aangewend voor de betaling van het onderwijzend personeel, de algemene werking en onderzoek en ontwikkeling.

Naast deze financiering wordt het budget ook ingezet voor een aantal ondersteunde diensten en de omkadering van het onderwijs. Het betreft onder meer middelen voor de Centra voor leerlingenbegeleiding en de onderwijsinspectie. Gezinnen of studenten die in financieel moeilijke omstandigheden leven, kunnen aanspraak maken op een studietoelage om de financiële lasten die het onderwijs met zich meebrengt makkelijker te dragen. Voor dit laatste wordt een budget van 150 miljoen euro voor  basis, – secundair en hoger onderwijs samen uitgetrokken.

Verder is de capaciteitsproblematiek m.b.t. onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen één van de meest nijpende problemen binnen het beleidsdomein onderwijs. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke noden en de zware financiële lasten die de uitbreiding van de schoolinfrastructuur met zich meebrengt, subsidieert de Vlaamse overheid zulke projecten binnen het gemeenschapsonderwijs en de andere netten jaarlijks ten belope van 250 miljoen euro.