Mobiliteit en Openbare Werken

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken is, met een jaarlijkse totale uitgavenpost van ruim 2,5 miljard euro, op budgettair vlak het vierde grootste beleidsdomein van de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid, na Onderwijs en Vorming, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Bestuurszaken.

Zo’n 40%, ofwel zo’n  1 miljard euro, is bestemd voor het Gemeenschappelijk Vervoer in Vlaanderen, een rol die ingevuld wordt door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Daarnaast werd de laatste jaren een behoorlijk grote hoeveelheid (bijkomend) geld uitgetrokken voor het onderhoud van zowel de water- als weginfrastructuur in Vlaanderen. Via het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) wordt hiervoor jaarlijks zo’n 600 miljoen euro vrijgehouden. Het grootste deel hiervan (ongeveer 340 miljoen euro) gaat naar het onderhoud van de wegen.  Ook het Agentschap Wegen en Verkeer draagt hier met een totaalbudget van zo’n 175 miljoen euro toe bij. Het VIF wordt echter ook aangesproken voor nieuwe investeringen in het kader van een steeds verbeterende Vlaamse infrastructuur.

Een derde grote pijler binnen dit beleidsdomein vormen de uitgaven rond het haven- en waterbeleid en zeewezen. Zo wordt voor het onderhoud van de havens en de hieraan verbonden baggerwerken ongeveer 230 miljoen euro voorzien. Enkele grote instellingen die binnen deze pijler opereren en een toelage van de Vlaamse overheid ontvangen zijn de Scheepvaart NV, Waterwegen en Zeekanaal NV en de Diensten met Afzonderlijk Beheer Vloot en Loodswezen.