Leefmilieu, Natuur en Energie

Om te streven naar een betere bescherming van mens en milieu wordt er ongeveer 800 miljoen euro budget uitgetrokken. Deze middelen worden vooral ingezet door verschillende instellingen waaronder de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap Natuur en Bos.

In het kader van het integraal waterbeleid geeft de VMM jaarlijks 40 miljoen euro uit voor het beheer en investeringen m.b.t de onbevaarbare waterlopen en voor het opvolgen van de toestand van deze watersystemen. De andere middelen binnen de VMM worden aangewend voor het monitoren van de luchtkwaliteit en het beschrijven, analyseren en evalueren van de toestand van het Vlaamse leefmilieu.

Eén van de belangrijkste taken van OVAM, naast het voorkomen en verwijderen van afvalstoffen, betreft het saneren van vervuilde gronden in het Vlaams Gewest. Om deze ambtshalve saneringen uit te voeren trekt zij een budget uit van ongeveer 30 miljoen euro.

Met een breed scala van instrumenten probeert VLM de omgevingskwaliteit in Vlaanderen te verbeteren. Dit houdt in dat zij via landinrichtingswerken en plattelandsontwikkeling de open ruimte maximaal probeert te benutten met respect voor bodem, water en biodiversiteit. Naar aanleiding van deze opdracht investeert zij jaarlijks rond de 30 miljoen euro m.b.t. grondenruil en het aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken.

Het Agentschap Natuur en Bos wendt  60 miljoen euro aan voor de ondersteuning van de burger, lokale besturen en verenigingen voor initiatieven op het vlak van biodiversiteitsbeleid en voor de aankoop, inrichting en het beheer van het patrimonium van natuur-, bos- en groengebieden.

Ingevolge de Europese kaderrichtlijn Water, die strenge eisen stelt m.b.t de duurzaamheid van het oppervlakte- en grondwater, levert de Vlaamse overheid al meer dan een decennium grote financiële inspanningen voor het zuiveren van het afvalwater en het grondwater. De Vlaamse overheid voorziet een jaarlijks budget van ongeveer 300 miljoen euro om deze taak te volbrengen. Met dit budget worden de drinkwatermaatschappijen en de gemeenten gedeeltelijk gesubsidieerd voor het uitbouwen en het beheren van een performant riolerings-en zuiveringsnetwerk via nv Aquafin.

Tenslotte wordt er op dit moment meer dan 30 miljoen euro voorzien voor het klimaatbeleid. Het betreft middelen die voortvloeien uit de verkoop van emissierechten onder het Europese emissiehandelssysteem. Deze middelen zullen ingezet worden om te voldoen aan de internationale engagementen die België is aangegaan in het kader van de Kyoto en de Europese reductiedoelstellingen en houden onder meer subsidies voor energiezuinige projecten in.

Vanuit de Vlaamse energiebegroting wordt meer dan 65 miljoen euro per jaar gereserveerd om onze energievoorziening en ons energiegedrag te wijzigen. Concreet wordt gewerkt aan een langetermijnpad voor de verhoging van de energie-efficiëntie van onze gebouwen. In dit kader worden er energiepremies toegekend en zet men in op de realisatie van de sociale dakisolatieprojecten. Daarnaast wordt met het budget ook de impact van de openbaredienstverplichtingen op de nettarieven getemperd.