Inspectie van Financiën

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen
Documenten

De Inspectie van Financiën behandelt in zijn advies in het kader van de beleids- en begrotingsuitvoering de volgende aspecten:

 • wettigheid en regelmatigheid
 • doelmatigheid
 • kostenefficiëntie
 • budgettaire inpasbaarheid

De Inspecteur van Financiën brengt zijn advies uit binnen een termijn van twaalf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen schorst voornoemde termijn.

Op grond van gemotiveerde hoogdringendheid en mits voorlegging van een volledig dossier kan de functioneel bevoegde minister deze termijn inkorten zonder dat deze minder dan vier werkdagen mag zijn. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen heeft geen schorsende werking.

Indien de Inspecteur van Financiën geen advies heeft meegedeeld binnen de bovenvermelde termijnen, wordt de adviesaanvraag aan de Inspectie van Financiën onttrokken.

Voor dossiers die niet ter beslissing aan de VR worden voorgelegd, betekent een ongunstig advies van IF dat de functioneel bevoegde minister de uitgave niet mag verrichten. De functioneel bevoegde minister kan daartegen een gemotiveerd beroep indienen bij de minister van begroting met het verzoek zijn voorstel bij te treden. De begrotingsminister doet uitspraak over het beroep binnen een periode van twaalf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum. Drie mogelijkheden doen zich vervolgens voor:

 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het ongunstig advies overrulet op basis van de repliek van de functioneel bevoegde minister kan de uitgave worden verricht.
 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het ongunstig advies bevestigt, kan de functioneel bevoegde minister zijn voorstel ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.
 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, geen uitspraak doet binnen een periode van twaalf werkdagen, wordt hij geacht in te stemmen met het voorstel van de functioneel bevoegde minister.

De Inspectie van Financiën behandelt in zijn advies in het kader van de beleids- en begrotingsuitvoering de volgende aspecten:

 • wettigheid en regelmatigheid
 • doelmatigheid
 • kostenefficiëntie
 • budgettaire inpasbaarheid

De Inspecteur van Financiën brengt zijn advies uit binnen een termijn van twaalf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen schorst voornoemde termijn.

Op grond van gemotiveerde hoogdringendheid en mits voorlegging van een volledig dossier kan de functioneel bevoegde minister deze termijn inkorten zonder dat deze minder dan vier werkdagen mag zijn. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen heeft geen schorsende werking.

Indien de Inspecteur van Financiën geen advies heeft meegedeeld binnen de bovenvermelde termijnen, wordt de adviesaanvraag aan de Inspectie van Financiën onttrokken.

Voor dossiers die niet ter beslissing aan de VR worden voorgelegd, betekent een ongunstig advies van IF dat de functioneel bevoegde minister de uitgave niet mag verrichten. De functioneel bevoegde minister kan daartegen een gemotiveerd beroep indienen bij de minister van begroting met het verzoek zijn voorstel bij te treden. De begrotingsminister doet uitspraak over het beroep binnen een periode van twaalf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum. Drie mogelijkheden doen zich vervolgens voor:

 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het ongunstig advies overrulet op basis van de repliek van de functioneel bevoegde minister kan de uitgave worden verricht.
 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het ongunstig advies bevestigt, kan de functioneel bevoegde minister zijn voorstel ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.
 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, geen uitspraak doet binnen een periode van twaalf werkdagen, wordt hij geacht in te stemmen met het voorstel van de functioneel bevoegde minister.

De Inspectie van Financiën behandelt in zijn advies in het kader van de beleids- en begrotingsuitvoering de volgende aspecten:

 • wettigheid en regelmatigheid
 • doelmatigheid
 • kostenefficiëntie
 • budgettaire inpasbaarheid

De Inspecteur van Financiën brengt zijn advies uit binnen een termijn van twaalf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen schorst voornoemde termijn.

Op grond van gemotiveerde hoogdringendheid en mits voorlegging van een volledig dossier kan de functioneel bevoegde minister deze termijn inkorten zonder dat deze minder dan vier werkdagen mag zijn. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen heeft geen schorsende werking.

Indien de Inspecteur van Financiën geen advies heeft meegedeeld binnen de bovenvermelde termijnen, wordt de adviesaanvraag aan de Inspectie van Financiën onttrokken.

Voor dossiers die niet ter beslissing aan de VR worden voorgelegd, betekent een ongunstig advies van IF dat de functioneel bevoegde minister de uitgave niet mag verrichten. De functioneel bevoegde minister kan daartegen een gemotiveerd beroep indienen bij de minister van begroting met het verzoek zijn voorstel bij te treden. De begrotingsminister doet uitspraak over het beroep binnen een periode van twaalf werkdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum. Drie mogelijkheden doen zich vervolgens voor:

 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het ongunstig advies overrulet op basis van de repliek van de functioneel bevoegde minister kan de uitgave worden verricht.
 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, het ongunstig advies bevestigt, kan de functioneel bevoegde minister zijn voorstel ter beslissing voorleggen aan de Vlaamse Regering.
 • Indien de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, geen uitspraak doet binnen een periode van twaalf werkdagen, wordt hij geacht in te stemmen met het voorstel van de functioneel bevoegde minister.