Indexatie

Vlaamse Begroting

Binnen de Vlaamse begroting worden er twee standaardindexatiemechanismen toegepast die beiden gebaseerd zijn op de gezondheidsindex:

1) Indexparameter per begrotingsjaar;

2) Spilindex (indexprovisie).

Welk(e) indexatiemechanisme(n) een bepaalde uitgave volgt hangt af van de aan de uitgave toegekende indexcode en het loonpercentage van de uitgave.

Indexparameter per begrotingsjaar:

De Vlaamse regering legt in de begrotingsinstructies de toe te passen indexpercentages voor het betreffende begrotingsjaar vast waarbij er mogelijks een verschillend percentage wordt bepaald voor loongerelateerde uitgaven enerzijds en werkingsuitgaven anderzijds.

Spilindex (indexprovisie):

De spilindex wordt enkel toegepast voor loongerelateerde uitgaven en komt erop neer dat de tweede maand nadat het 4-maandelijks voortschrijdende gemiddelde van de gezondheidsindex de waarde van de spilindex (drempelwaarde) overschreden heeft, de lonen toenemen met 2%. Wanneer de spilindex bijvoorbeeld in mei van een bepaald jaar overschreden wordt, dan stijgen de lonen vanaf juli van datzelfde jaar.

Aangezien op het ogenblik van het opstellen van de begroting er vaak nog geen volledige zekerheid is over het exacte moment van de spilindexoverschrijding wordt de verwachte budgettaire weerslag van deze spilindexoverschrijding ingeschreven op een provisie binnen de begroting, genaamd de indexprovisie.