Handboek begroting

In dit handboek Begroting worden de verschillende aspecten van de begroting binnen de Vlaamse Gemeenschap vanuit een praktisch oogpunt benaderd. Er wordt daarbij afzonderlijk aandacht geschonken aan de Vlaamse begroting, de Diensten met Afzonderlijk Beheer en de Vlaamse Rechtspersonen.

Eerst en vooral wordt in dit handboek dieper ingegaan op de rol van de begroting als beleidsinstrument  van de overheid. Daarnaast worden het Rekendecreet en de andere algemene beginselen die aan de basis liggen van de Vlaamse begroting besproken. Ook de verschillende onderdelen van de begrotingscyclus worden beschreven waarbij bijkomende aandacht wordt geschonken aan de stappen die doorlopen worden bij het opmaken en het aanpassen van de begroting

Bovendien worden in dit handboek de begrotingsdocumenten van naderbij bekeken waarbij getracht wordt inzicht te verschaffen betreffende een aantal onderdelen en begrippen die deel uitmaken van deze begrotingsdocumenten teneinde de bezoeker te ondersteunen bij het lezen en begrijpen van deze documenten.

Daarenboven wordt beschreven op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de goedgekeurde begroting en welke actoren daarbij een rol spelen

Tenslotte wordt de rol die Europa speelt in het huidige begrotingsproces bekeken.