Financiën en Begroting

Het beleidsdomein Financiën en Begroting bestaat uit een departement waaronder tevens het FFEU (Financieringsfonds voor de Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven), het VFLD (Vlaams Fonds voor de Lastendelging), het Vlaams Toekomstfonds en het Egalisatiefonds responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse gemeenschap – Vlaams Pensioenfonds vzw vallen, en 2 agentschappen namelijk het IVA Vlaamse Belastingsdienst en het IVA Centrale Accounting.

Het departement is een beleidsvoorbereidende entiteit. Ze is verantwoordelijk voor:

1.            het verstrekken van algemene beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit

2.            het opmaken en opvolgen van de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting

3.            het beheren van de kaspositie van de Vlaamse overheid, van de lang termijnschuld en van de door de Vlaamse overheid gegeven waarborgen

4.            het beheren van het niet bestemd patrimonium van de Vlaamse overheid, en het centraal uitbetalen van zogenaamde ‘derdenbetalingen’

5.            het uitvoeren van een aantal deeltaken van de federale aankoopcomités zoals het voorbereiden, het ondertekenen en verstrekken van nazorg van akten met betrekking tot vastgoed

Voor het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden beschikt  het departement over een apparaatsbudget (lonen en ICT-kredieten) van 8,5 miljoen euro.

Voor het schuldbeheer worden rentekredieten ingeschreven. Op basis van de momenteel openstaande schuld bedragen de rentekredieten 167 miljoen euro.

Daarnaast staan onder de departementsbegroting een aantal provisies ingeschreven zoals een indexprovisie. Bij een jaarinflatie van 2% bedraagt de indexprovisie gemiddeld 250 miljoen euro.

Het FFEU is een soepel instrument om ongebruikte kredieten te verzamelen om deze opnieuw te kunnen inzetten voor maatschappelijk relevante investeringsprojecten. Jaarlijks worden aan het FFEU gemiddeld 125 miljoen euro gerecupereerde beleidskredieten toegewezen.

De belangrijkste taak van het VFLD is het (co)financieren van “lasten van het verleden”. Hiertoe ontvangt het een jaarlijkse toelage van 50,4 miljoen euro.

De gelden van het Vlaams Pensioenfonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor de lasten voortvloeiend uit de responsabiliseringsbijdragen die aan het Fonds voor Overlevingspensioenen van het ministerie van Financiën moeten worden overgemaakt.  De gelden die aan het Vlaams Pensioenfonds worden overgemaakt, worden belegd. Jaarlijks wordt er 5,3 miljoen euro aan het Pensioenfonds overgemaakt. De reserves bedragen op heden ongeveer 220 miljoen euro.

De belangrijkste doelstelling van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst is instaan voor de efficiënte, effectieve en klantgerichte inning en invordering, met inbegrip van de inkohiering en bezwaarafhandeling, van de gewestbelastingen die de Vlaamse overheid in eigen beheer int; in 2012 zijn dit de leegstandsheffing bedrijfsruimten, de verkrottingsheffing woningen, de verkeersbelastingen, de planbatenheffing en de onroerende voorheffing.  Ze beschikt hiervoor over een budget van om en bij de 50 miljoen euro.

Het Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting staat in voor een correcte financiële administratie ten einde tijdige en correcte wettelijke en ad hoc rapporteringen over de financiële situatie van de Vlaamse overheid te kunnen verschaffen. Ze beschikt hiervoor over een jaarlijks budget van ongeveer 4 miljoen euro.