Diensten met Afzonderlijk Beheer

Vlaamse Begroting

Onder de subtitel ‘Diensten met Afzonderlijk Beheer’ van de mantel  van het uitgavendecreet zijn de bepalingen verzameld die betrekking hebben op de begrotingen van de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB).  Per DAB is er een afzonderlijke decreetsbepaling waarin telkenmale volgende aspecten worden bepaald:

– de ramingen voor ontvangsten en uitgaven;

– de ramingen voor ontvangsten en uitgaven voor orde;

– eventueel nadere regels met betrekking tot de aanwending van het reservefonds, de overdracht van saldi en de betaling van uitgaven voor voorgaande jaren;

– in voorkomend geval, specifieke ad hoc bepalingen (bvb subsidiebepalingen).

Via deze decreetsbepalingen worden de begrotingen van de DAB’s, die afzonderlijk in het uitgavendecreet zijn opgenomen, expliciet goedgekeurd.

 

Voorbeeld uit de begrotingsopmaak 2014:

Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2014 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer “Schoonmaak”.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 12.290.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 12.290.000 euro in vastleggingen en 12.290.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.