Diensten Algemeen Regeringsbeleid

Het beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR) is samengesteld uit verschillende (heterogene) beleidsvelden.

Om de banden met Brussel aan te halen wordt vanuit de Vlaamse overheid een budget van 50 miljoen euro voorzien. Dit budget heeft vooral betrekking op de structurele subsidiëring van een aantal vzw’s ter versterking van de Vlaamse aanwezigheid te Brussel. Verder worden deze middelen projectmatig ingezet met als voorbeeld het Muntpunt.

Ongeveer 20 miljoen euro gaat naar het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), dat als missie heeft om een optimaal gebruik mogelijk te maken van geografische informatie in Vlaanderen. In dit kader werd bijvoorbeeld het KLIP (Kabels en Leiding Informatie Portaal) gelanceerd.

Daarnaast ontvangt de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een kleine 10 miljoen euro. De SERV is het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook functioneert de SERV als strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met het sociaal-economisch overleg.

Ruim 10 miljoen euro wordt door DAR uitgetrokken voor initiatieven rond algemene informatie en communicatie omtrent de Vlaamse overheid.

Het beleid ter bevordering van de gelijke kansen wordt ondersteund ten belope van 5 miljoen euro. Het betreft vooral het financieren van middenveldorganisaties die deze problematiek ter harte nemen.

Tot slot worden de nodige initiatieven ondersteund om de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand te versterken. Dit gebeurt onder andere door een structurele subsidiëring van de vzw ‘De Rand’.