Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Cultuur is met een uitgavenpost van ruim 400 miljoen euro budgettair de belangrijkste sector binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM). Het budget is verdeeld over twee agentschappen, zijnde het Agentschap Sociaal Cultureel Werk en het Agentschap Kunsten en Erfgoed met respectievelijk 186 miljoen euro en 210 miljoen euro aan kredieten.

Binnen het Agentschap Sociaal Cultureel Werk komen twee grote posten naar voor. Zo gaat ruim 100 miljoen euro naar het lokaal cultuurbeleid. Dit betreft onder andere de openbare bibliotheken en cultuurcentra. Een andere post van ongeveer 50 miljoen euro is bestemd voor instellingen, verenigingen en bewegingen die bijdragen aan de (culturele) ‘volksontwikkeling’ die zich buiten het traditionele onderwijs afspeelt, zoals bijvoorbeeld het Davidfonds.

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed geeft enerzijds, met een budget van zo’n 95 miljoen euro, uitvoering aan het Kunstendecreet, waarbij (individuele) kunstenaars en kunstenorganisaties ondersteund worden. Anderzijds wordt de zorg voor het Vlaamse culturele erfgoed met een krediet van bijna 30 miljoen euro gegarandeerd. Daarnaast voorziet het Agentschap in een reeks toelages aan instellingen als de Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de vzw De Singel, enz.

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) vormt binnen dit beleidsdomein een afzonderlijke entiteit en teert op een jaarlijks budget van zo’n 6 miljoen euro. In het kader van een grondige restauratie van het KMSKA maakte de Vlaamse Regering 44 miljoen euro over verschillende jaren vrij.

Naast Cultuur ondersteunt het beleidsdomein CJSM ook de jeugdwerking in Vlaanderen.  Hiervoor is een budget van 70 miljoen euro voorbehouden. Deze middelen worden vooral gebruikt om jeugdverenigingen te subsidiëren.

Voor het luik Sport gaat de aandacht dan weer hoofdzakelijk naar de realisatie van kwaliteitsvolle sportinfrastructuurprojecten via klassieke en alternatieve financiering.  Daarnaast staat Bloso o.a. in voor de financiële ondersteuning van de Vlaamse sportfederaties en ontvangen de gemeenten, de provincies en de Gemeenschapscommissie subsidies in het kader van het Sport voor Allen-beleid.

Het beleidsveld Media tot slot vertegenwoordigt een totaal budget van circa 570 miljoen euro. De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) neemt het grootste gedeelte van dit budget in en voert hiermee de openbare omroepopdracht uit waartoe zij krachtens het mediadecreet en de geassocieerde beheersovereenkomst verplicht is. Vanuit het mediabudget wordt tevens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) betoelaagd om toezicht te houden op de Vlaamse audiovisuele media.  Verder worden er eveneens middelen gereserveerd om de pluriformiteit en de kwaliteit van de geschreven en gesproken pers te waarborgen en wordt er hoog ingezet op mediawijsheid. Bovendien wordt er jaarlijks meer en meer aandacht besteed aan een grotere toegankelijkheid van het media-aanbod.