Bestuurszaken

Het beleidsdomein Bestuurszaken staat in voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling bij de Vlaamse overheid. Tevens geeft het vorm aan het beleid inzake facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer. De entiteiten van het beleidsdomein zetten zich verder ook in voor de volgende thema’s: ICT, e-government, overheidsopdrachten en wetsmatiging.

Daarnaast helpt de Vlaamse overheid, als toezichthoudende overheid, bij het creëren van een voldoende financieel draagvlak voor de lokale besturen, zodat ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden. Hiertoe kunnen de lokale besturen een beroep doen op het gemeente-, provincie- en stedenfonds.

Het gemeente- en het provinciefonds zorgen voor de basisfinanciering van de gemeenten en de provincies waarbij de gemeenten en de provincies autonoom beslissen waarvoor deze middelen worden aangewend. De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden, via het stedenfonds, bijkomend ondersteund om hun specifieke rol in te vullen.

Verder is er ongeveer 58 miljoen euro ingeschreven voor de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid.