Begrotingstabel

Vlaamse Begroting

In de begrotingstabel, die zowel voorkomt in het algemene middelendecreet als het algemene uitgavendecreet, worden de kredieten per beleidsdomein, per organisatievorm, per programma en per begrotingsartikel weergegeven.

De kredieten in de begrotingstabel worden in de eerste plaats dus ingedeeld aan de hand van de homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid waarna er per beleidsdomein een verdere indeling is over de organisatievormen (het departement en de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid) die deel uitmaken van dat respectievelijke beleidsdomein.

Per organisatievorm wordt in de begrotingstabel een apparaatsprogramma voorzien en één of meer programma’s voor de beleidskredieten, waarbij ieder beleidsprogramma een verzameling van begrotingsartikelen is die verwijzen naar dezelfde doelstelling. Het apparaatsprogramma heeft hierbij betrekking op de interne werking van de Vlaamse overheid en kan personeels-, werkings- en investeringskredieten omvatten. De programma’s voor de beleidskredieten hebben betrekking op de kredieten voor de externe werking van de Vlaamse overheid.

Het is mogelijk dat meerdere organisatievormen betrokken zijn bij de beleidsuitvoering van een programma zodat een bepaalde beleidsprogramma in de begrotingstabel onder meerdere organisatievormen kan voorkomen.

Aangezien de begroting wordt goedgekeurd op het niveau van de programmatotalen over de organisatievormen heen, wordt in de begrotingstabel per beleidsdomein een samenvattende tabel van de programmatotalen opgenomen waarbij de bedragen van de organisatievormen worden opgeteld. De apparaatsprogramma’s blijven echter onderscheiden per organisatievorm.