Begrotingscyclus

Een begroting is een raming van de uitgaven en de ontvangsten voor een bepaald begrotingsjaar.  Op het moment van de afronding van de opmaak van de begroting heeft het betrokken begrotingsjaar nog geen aanvang gevonden waardoor er nog een grote mate van onzekerheid is betreffende deze raming. Daarom voorziet het Rekendecreet dat er in de loop van het begrotingsjaar ook minstens één begrotingsaanpassing doorgang vindt.  Daarnaast is het tevens mogelijk om, binnen bepaalde contouren, de begroting in de loop van een begrotingsjaar via een kredietherverdeling aan te passen.

Een ander belangrijk element binnen de begrotingscyclus is de begrotingsuitvoering door de Vlaamse Regering.  Wat de opvolging van de begrotingsuitvoering betreft wordt er een begrotingsmonitoring georganiseerd die, naarmate het einde van het begrotingsjaar nadert, meer aan belang gaat winnen.

Naast hoger genoemde jaargebonden elementen heeft ook de meerjarenraming de laatste jaren meer aandacht gekregen binnen de begrotingscyclus.  Zij vormt immers een ruimer kader voor het opmaken van de toekomstige jaarbegrotingen.