Begrotingen Vlaamse Rechtspersonen

Vlaamse Rechtspersonen

De begrotingen van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA met rp) en van de Vlaamse Openbare Instellingen type A (VOI A) worden onder een apart hoofdstuk van het uitgavendecreet opgenomen.

Voor de goedkeuring van deze begrotingen door het Vlaams Parlement wordt er per Rechtspersoon een decreetsbepaling in de mantel van het uitgavendecreet opgenomen.

 

De begrotingen van de Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) naar publiek recht, de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI) type B, de Strategische Adviesraden (SAR), de Eigen Vermogens, de VOI type sui generis, een aantal vzw’s en andere tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende Rechtspersonen worden opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet.  Over deze begrotingen wordt niet gestemd in het Vlaams Parlement.

 

Voorbeeld begroting Vlaamse Rechtspersoon uit de begrotingsopmaak 2014 (in duizend euro):

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)

ONTVANGSTEN
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 Uitvoering 2012 BA 2013 BO 2014
HOOFDSTUK 1
Tegemoetkoming van de overheid
46.10 Toelage van het Vlaamse Gewest (KB0/1KD-A-5-X/IS) 0 2.450
Totaal voor hoofdstuk 1 0 0 0 2.450
HOOFDSTUK 2
Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht
56.20 Vermogensheffingen – Van kredietinstellingen 19 0
57.20 Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen) 0 1 1
16.12 Waarborgbijdragen 25 0 1 1
Totaal voor hoofdstuk 2 25 19 2 2
HOOFDSTUK 3
Bijzondere ontvangsten
08.21 Overgedragen saldo 5.370 5.369 2.946 250
Totaal voor hoofdstuk 3 5.370 5.369 2.946 250
HOOFDSTUK 4
Ontvangsten voor orde
08.10 Diverse ontvangsten
Totaal voor hoofdstuk 4 0 0 0 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 5.395 5.388 2.948 2.702
UITGAVEN
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012 Uitvoering 2012 BA 2013 BO 2014
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
HOOFDSTUK 1
Bijzondere uitgaven
03.10 Diverse uitgaven
03.22 Over te dragen saldo 2.483 2.946 250 0
Totaal voor hoofdstuk 1 0 2.483 0 2.946 0 250 0 0
HOOFDSTUK 2
Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht
12.11 Algemene werkingskosten 0 1 0 0 0 0 0
33.00 Subsidies visserijprojecten 1.080 400 1.080 225 1.388 843 1.374 1.299
51.12 Investeringssteun en andere tegemoetkomingen 1.461 2.130 1.461 1.884 1.293 1.450 1.350 1.357
51.30 Waarborgen 158 149 158 150 160 150 0
61.41 Projectsteun aan EV ILVO 328 232 328 333 250 245 250 46
Totaal voor hoofdstuk 2 3.027 2.912 3.027 2.442 3.081 2.698 3.124 2.702
TOTAAL UITGAVEN 3.027 5.395 3.027 5.388 3.081 2.948 3.124 2.702