Aflossing schuld

Vlaamse Begroting

In het uitgavendecreet wordt afzonderlijk een tabel opgenomen die een overzicht geeft van het bedrag aan schuld dat in het betrokken begrotingsjaar zal afgelost worden.  Het betreft de aflossing van de directe schuld van de ministeries.