Actoren

De bevoegdheid tot het uitgeven van de kredieten wordt geregeld door de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering, en door de delegatiebesluiten naar de leidend ambtenaren van de departementen  van de Vlaamse ministeries en van de intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid.

De IVA met rechtspersoonlijkheid en de VOI type A vallen eveneens onder de beheersbevoegdheid van de minister(s). Andere rechtspersonen worden bestuurd door een raad van bestuur (VOI type B en sui generis en EVA naar publiek recht) maar staan via de regeringscommissarissen of de regeringsafgevaardigden onder de controlebevoegdheid van de minister van wie ze afhangen en van de minister van Financiën.

De uitgaven die de overheid doet, moeten gebeuren op een wettelijke manier (respecteren van wetgeving overheidsopdrachten, sectorgebonden regelgeving) én de controle-instanties moeten worden gerespecteerd.  Afhankelijk van de soort entiteit die de uitgave wil doen, van de soort van uitgave (betaling leverancier, subsidie, ..) en van de hoogte van de voorziene uitgaven, zijn in de diverse fasen van het proces diverse controle-instanties actief: inspectie van Financiën (IF)minister van BegrotingVlaamse Regering en Rekenhof.