Aanpassing begroting

Vlaamse Begroting
Diensten Afz. Beheer
Vlaamse Rechtspersonen

Op het ogenblik van de opmaak van de begroting is er nog een grote mate van onzekerheid omtrent de raming van de ontvangsten en de uitgaven. Gelet hierop – en aangezien er zich in de loop van het begrotingsjaar nog onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen – is er de mogelijkheid om in de loop van het begrotingsjaar een aanpassing van de begroting door te voeren.

Deze mogelijkheid tot begrotingsaanpassing beoogt de gegevens uit de begrotingsopmaak te actualiseren wat toelaat om enerzijds budgettaire marges en anderzijds budgettaire tekorten preventief op te sporen met het oog op het nemen van corrigerende maatregelen.  Ook de ontvangsten zullen in het kader van de aanpassing van de begroting herraamd worden.

Het Rekendecreet voorziet in artikel 15 dat er minstens één aanpassing van de begroting doorgevoerd wordt. Dit belet echter niet dat er meerdere (beperkte) aanpassingen van de begroting goedgekeurd kunnen worden in een bepaald begrotingsjaar.

De verschillende stappen die gevolgd worden in het kader van een begrotingsaanpassing zijn in principe identiek aan deze van een begrotingsopmaak. In het geval van een beperkte aanpassing van de begroting is het echter wel mogelijk dat niet alle stappen die beschreven zijn onder stap voor stap naar een begroting zullen doorlopen worden.

In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de Vlaamse Regering, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging verlenen om verbintenissen aan te gaan en verplichtingen te boeken boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, voor het door de beraadslaging vastgestelde bedrag. De tekst van de beraadslaging, meestal een ontwerp van decreet, wordt aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof meegedeeld en vanaf het moment van indiening kan er uitvoering gegeven aan de beraadslaging.

Onder begrotingsdocumenten kan u een overzicht en een toelichting terugvinden betreffende de begrotingsdocumenten die opgemaakt worden in het kader van een aanpassing van de begroting.

Op het ogenblik van de opmaak van de begroting is er nog een grote mate van onzekerheid omtrent de raming van de ontvangsten en de uitgaven. Gelet hierop – en aangezien er zich in de loop van het begrotingsjaar nog onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen – is er de mogelijkheid om in de loop van het begrotingsjaar een aanpassing van de begroting door te voeren.

Deze mogelijkheid tot begrotingsaanpassing beoogt de gegevens uit de begrotingsopmaak te actualiseren wat toelaat om enerzijds budgettaire marges en anderzijds budgettaire tekorten preventief op te sporen met het oog op het nemen van corrigerende maatregelen.  Ook de ontvangsten zullen in het kader van de aanpassing van de begroting herraamd worden.

Het Rekendecreet voorziet in artikel 15 dat er minstens één aanpassing van de begroting doorgevoerd wordt. Dit belet echter niet dat er meerdere (beperkte) aanpassingen van de begroting goedgekeurd kunnen worden in een bepaald begrotingsjaar.

De verschillende stappen die gevolgd worden in het kader van een begrotingsaanpassing zijn in principe identiek aan deze van een begrotingsopmaak. In het geval van een beperkte aanpassing van de begroting is het echter wel mogelijk dat niet alle stappen die beschreven zijn onder stap voor stap naar een begroting zullen doorlopen worden.

In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de Vlaamse Regering, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging verlenen om verbintenissen aan te gaan en verplichtingen te boeken boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, voor het door de beraadslaging vastgestelde bedrag. De tekst van de beraadslaging, meestal een ontwerp van decreet, wordt aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof meegedeeld en vanaf het moment van indiening kan er uitvoering gegeven aan de beraadslaging.

Onder begrotingsdocumenten kan u een overzicht en een toelichting terugvinden betreffende de begrotingsdocumenten die opgemaakt worden in het kader van een aanpassing van de begroting.

Op het ogenblik van de opmaak van de begroting is er nog een grote mate van onzekerheid omtrent de raming van de ontvangsten en de uitgaven. Gelet hierop – en aangezien er zich in de loop van het begrotingsjaar nog onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen – is er de mogelijkheid om in de loop van het begrotingsjaar een aanpassing van de begroting door te voeren.

Deze mogelijkheid tot begrotingsaanpassing beoogt de gegevens uit de begrotingsopmaak te actualiseren wat toelaat om enerzijds budgettaire marges en anderzijds budgettaire tekorten preventief op te sporen met het oog op het nemen van corrigerende maatregelen.  Ook de ontvangsten zullen in het kader van de aanpassing van de begroting herraamd worden.

Het Rekendecreet voorziet in artikel 15 dat er minstens één aanpassing van de begroting doorgevoerd wordt. Dit belet echter niet dat er meerdere (beperkte) aanpassingen van de begroting goedgekeurd kunnen worden in een bepaald begrotingsjaar.

De verschillende stappen die gevolgd worden in het kader van een begrotingsaanpassing zijn in principe identiek aan deze van een begrotingsopmaak. In het geval van een beperkte aanpassing van de begroting is het echter wel mogelijk dat niet alle stappen die beschreven zijn onder stap voor stap naar een begroting zullen doorlopen worden.

In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de Vlaamse Regering, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging verlenen om verbintenissen aan te gaan en verplichtingen te boeken boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, voor het door de beraadslaging vastgestelde bedrag. De tekst van de beraadslaging, meestal een ontwerp van decreet, wordt aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof meegedeeld en vanaf het moment van indiening kan er uitvoering gegeven aan de beraadslaging.

Onder begrotingsdocumenten kan u een overzicht en een toelichting terugvinden betreffende de begrotingsdocumenten die opgemaakt worden in het kader van een aanpassing van de begroting.