Vlaamse rechtspersonen

Onder de subtitel 'Vlaamse Rechtspersonen' van de mantel van het uitgavendecreet zijn de bepalingen verzameld die betrekking hebben op de begrotingen van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA)  met rechtspersoonlijkheid en de Vlaamse Openbare Instellingen type A (VOI A).

De vastleggingsmachtigingen die toegekend worden, zijn verzameld onder deze subtitel van het uitgavendecreet met uitzondering van deze die aan de intern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse Instellingen van Openbaar Nut  en Diensten met Afzonderlijk Beheer  toegekend worden. Deze worden in het uitgavendecreet aan de diverse bepalingen betreffende elk van deze instellingen toegevoegd.  Zie hiervoor Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen.

Via de opname van een decreetsbepaling in het uitgavendecreet kan aan een Vlaamse rechtspersoon de toestemming worden gegeven om voor een bepaald bedrag leningen, al dan niet met gewestwaarborg, op de kapitaalmarkt op te nemen.

De begrotingen van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA met rp) en van de Vlaamse Openbare Instellingen type A (VOI A) worden onder een apart hoofdstuk van het uitgavendecreet opgenomen.

Voor de goedkeuring van deze begrotingen door het Vlaams Parlement wordt er per Rechtspersoon een decreetsbepaling in de mantel van het uitgavendecreet opgenomen.

 

Het uitgavendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X. 

Met de goedkeuring van het uitgavendecreet machtigt het Vlaams Parlement de uitvoerende macht om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven.

Qua structuur is het uitgavendecreet als volgt opgebouwd:

Abonneren op RSS - Vlaamse rechtspersonen