Vlaams Parlement

Het Rekenhof is een orgaan van de wetgevende macht - in Vlaanderen is dat het Vlaams Parlement - dat voor rekening van dat Parlement controle uitoefent op de ontvangsten en de uitgaven van de Vlaamse overheid, inclusief de publieke instellingen die eronder ressorteren.

De in het Vlaams Parlement ingediende begrotingsdocumenten worden, op basis van de verdeling van de bevoegdheden, besproken in de verschillende parlementaire commissies (o.a. Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen en de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed).  In de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting wordt het geheel van de Vlaamse begroting besproken.  

Abonneren op RSS - Vlaams Parlement