Variabele kredieten

De toegewezen ontvangsten (TO) laten toe, conform artikel 12 van het Rekendecreet, dat bepaalde ontvangsten vooraf genomen worden met het oog op de realisatie van bepaalde uitgaven, variabele kredieten (VRK) genaamd.

Deze toegewezen ontvangsten vormen samen met de overeenkomstige variabele kredieten een begrotingsfonds.

Artikel 12 van het Rekendecreet stelt dat bij decreet specifieke ontvangsten kunnen worden toegewezen aan specifieke uitgaven. Als in de begroting ontvangsten zijn opgenomen die worden toegewezen aan specifieke uitgaven, ontstaan variabele uitgavenkredieten (VRK). De omvang van een variabel krediet wordt bepaald op basis van de in de loop van het begrotingsjaar effectief geïnde ontvangsten.

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de begrotingsopmaak 2013 wordt getracht de structuur van de begrotingsartikelen, opgenomen in de begrotingstabel van het algemene uitgavendecreet, te verduidelijken.

Voorbeeld: HB0/1HF-G-2-E/WT

1) HB0/1HF-G-2-E/WT

De H verwijst naar het beleidsdomein waarbinnen dit begrotingsartikel zich situeert. In dit voorbeeld gaat het over het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

2) HB0/1HF-G-2-E/WT

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

- de eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten:

Abonneren op RSS - Variabele kredieten