schuld

In het uitgavendecreet wordt afzonderlijk een tabel opgenomen die een overzicht geeft van het bedrag aan schuld dat in het betrokken begrotingsjaar zal afgelost worden.  Het betreft de aflossing van de directe schuld van de ministeries. 

Het uitgavendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X. 

Met de goedkeuring van het uitgavendecreet machtigt het Vlaams Parlement de uitvoerende macht om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven.

Qua structuur is het uitgavendecreet als volgt opgebouwd:

Abonneren op RSS - schuld