Middelendecreet

Een opcentiem is een bijkomende belasting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid. Zo kunnen de gewesten opcentiemen heffen op de personenbelasting.

Het middelendecreet bevat in de mantel volgende decreetsbepalingen:

Om de totale ESR-gecorrigeerde middelen van de Vlaamse begroting te bepalen, dienen ook de eigen ontvangsten van de instellingen die tot de consolidatiekring Vlaamse Overheid behoren in rekening gebracht te worden.  Instellingen met belangrijke bedragen aan eigen ontvangsten zijn onder andere De Lijn, VRT en Kind & Gezin.  

 

De gewestelijke belastingen kunnen opgedeeld worden in twee groepen:

1. de eigenlijke gewestbelastingen op basis van de eigen fiscale autonomie

en

2. de oneigenlijke gewestbelastingen op basis van een toegewezen fiscale autonomie.

 

Vanwege de federale overheid worden een aantal specifieke dotaties toegekend aan de gemeenschappen en de gewesten:

Het middelendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X. 

Het is een decretale akte met een raming van de totale ontvangsten van de Vlaamse overheid in het desbetreffende begrotingsjaar.

Het middelendecreet houdt tevens een machtiging aan de Vlaamse overheid in om ontvangsten daadwerkelijk te innen en om leningen aan te gaan voor het dekken van een eventueel overheidstekort. 

Qua structuur vallen in het middelendecreet volgende delen te onderscheiden:

Pagina's

Abonneren op RSS - Middelendecreet