Meerjarenraming

De meerjarenraming vertaalt de genomen beleidsopties in een meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose weer van de budgetontwikkeling over een periode van 6 jaar voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid.  Ieder jaar wordt naar aanleiding van de begrotingsopmaak de meerjarenraming geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.  Op die manier wordt de meerjarenraming telkens uitgebreid met 1 jaar.

In de regeringsverklaring legt de Vlaamse Regering de begrotingsdoelstellingen vast die nagestreefd zullen worden.  Daarnaast worden de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de begroting uit te voeren binnen die begrotingsdoelstellingen.  De doelstellingen uit de beleidsnota's van de verschillende ministers moeten passen in de door de Vlaamse Regering goedgekeurde begrotingsdoelstellingen.

De begroting is een verzameling van decreten en van afzonderlijke documenten die als één geheel moeten worden beschouwd.  We onderscheiden:

Een begroting is een raming van de uitgaven en de ontvangsten voor een bepaald begrotingsjaar.  Op het moment van de afronding van de opmaak van de begroting heeft het betrokken begrotingsjaar nog geen aanvang gevonden waardoor er nog een grote mate van onzekerheid is betreffende deze raming. Daarom voorziet het Rekendecreet dat er in de loop van het begrotingsjaar ook minstens één begrotingsaanpassing doorgang vindt.  Daarnaast is het tevens mogelijk om, binnen bepaalde contouren, de begroting in de loop van een begrotingsjaar via een

Abonneren op RSS - Meerjarenraming