Inspectie van Financiën

De Inspectie van Financiën behandelt in zijn advies in het kader van de beleids- en begrotingsuitvoering de volgende aspecten:

  • wettigheid en regelmatigheid
  • doelmatigheid
  • kostenefficiëntie
  • budgettaire inpasbaarheid 

De Inspecteur van Financiën brengt zijn advies uit binnen een termijn van twaalf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen schorst voornoemde termijn.

De budgetcontrole is een geheel van regels en procedures die elke Regering apart hanteert om:

De bevoegdheid tot het uitgeven van de kredieten wordt geregeld door de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering, en door de delegatiebesluiten naar de leidend ambtenaren van de departementen  van de Vlaamse ministeries en van de intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid.

Abonneren op RSS - Inspectie van Financiën