Europa

Het Europees Semester, dat in 2010 is ingevoerd, zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotingsplannen en hun economische plannen op gezette tijden in het jaar bespreken met de Commissie en de andere lidstaten. Zo kunnen de lidstaten op elkaars plannen reageren en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven, voordat op nationaal niveau beslissingen worden genomen.

  • Begrotingsbeleid: de focus wordt verlegd naar structurele resultaten (ontwikkeling Vlaamse structurele norm).
  • Begrotingsagenda: update van de (intern Belgisch gecoördineerde) meerjarenbegroting voor indiening bij de Commissie op 15/04, aanlevering van gegevens voor het intern Belgisch gecoördineerd ontwerpbegrotingsplan dat op 15/10 bij de Commissie ingediend moet worden.
  • De perimeter van de overheidsentiteiten wordt opnieuw bepaald.
  • Bijkomende rapporteringsverplichtingen.

Het stabiliteits- en groeipact is aangepast door middel van het six pack (dat in december 2011 bindend werd) en het two pack (dat in mei 2013 van kracht is geworden). De regels zijn verder aangescherpt door het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU (VSCB) (dat in januari 2013 in werking is getreden in de 25 landen die partij zijn bij dit verdrag).

Een greep uit de (nieuwe) regels:

Abonneren op RSS - Europa