Dienst met afzonderlijk beheer

Onder de subtitel ‘Diensten met Afzonderlijk Beheer’ van de mantel  van het uitgavendecreet zijn de bepalingen verzameld die betrekking hebben op de begrotingen van de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB).  Per DAB is er een afzonderlijke decreetsbepaling waarin telkenmale volgende aspecten worden bepaald:

- de ramingen voor ontvangsten en uitgaven;

- de ramingen voor ontvangsten en uitgaven voor orde;

De begrotingen van alle Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB) worden onder een apart hoofdstuk van het uitgavendecreet opgenomen.  

Voor de goedkeuring van deze begrotingen door het Vlaams Parlement wordt er per DAB een decreetsbepaling in de mantel van het uitgavendecreet opgenomen.

 

Voorbeeld begroting DAB uit de begrotingsopmaak 2014 (in duizend euro):

Het uitgavendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X. 

Met de goedkeuring van het uitgavendecreet machtigt het Vlaams Parlement de uitvoerende macht om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven.

Qua structuur is het uitgavendecreet als volgt opgebouwd:

Abonneren op RSS - Dienst met afzonderlijk beheer