Controle begrotingsuitvoering

Het Rekenhof is een orgaan van de wetgevende macht - in Vlaanderen is dat het Vlaams Parlement - dat voor rekening van dat Parlement controle uitoefent op de ontvangsten en de uitgaven van de Vlaamse overheid, inclusief de publieke instellingen die eronder ressorteren.

 

In de context van begrotingsuitvoering bepaalt de regelgeving, i.c. het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse Regering, voor welke dossiers de goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist is alvorens verdere uitvoering mogelijk is.

 

Een begrotingsakkoord is vereist voor dossiers die ter beslissing aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd en waarbij de ontvangsten of uitgaven kunnen worden beïnvloed. Om te bepalen of in een dossier een begrotingsakkoord moet bekomen worden is men dus aangewezen op de geldende delegatieregeling en op het besluit begrotingscontrole.

De Inspectie van Financiën behandelt in zijn advies in het kader van de beleids- en begrotingsuitvoering de volgende aspecten:

  • wettigheid en regelmatigheid
  • doelmatigheid
  • kostenefficiëntie
  • budgettaire inpasbaarheid 

De Inspecteur van Financiën brengt zijn advies uit binnen een termijn van twaalf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen schorst voornoemde termijn.

Het inschrijven van kredieten in een begrotingsdecreet is geen vrijgeleide voor het uitgeven van deze kredieten.  Er moeten een aantal regels gerespecteerd worden bij het uitvoeren van de begroting.  Een belangrijk deel van deze regels is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak

Abonneren op RSS - Controle begrotingsuitvoering