Begrotingsuitvoering

De bevoegdheid tot het uitgeven van de kredieten wordt geregeld door de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering, en door de delegatiebesluiten naar de leidend ambtenaren van de departementen  van de Vlaamse ministeries en van de intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid.

Dit aspect van de begrotingscyclus kan opgedeeld worden in:

  • de budgetcontrole of het intern controlemechanisme ingesteld door de Vlaamse Regering op de uitvoering van de begroting; het betreft hier een dossiergebonden controle.
  • de begrotingsmonitoring of de opvolging van de begrotingsuitvoering in globaliteit.

Een begroting is een raming van de uitgaven en de ontvangsten voor een bepaald begrotingsjaar.  Op het moment van de afronding van de opmaak van de begroting heeft het betrokken begrotingsjaar nog geen aanvang gevonden waardoor er nog een grote mate van onzekerheid is betreffende deze raming. Daarom voorziet het Rekendecreet dat er in de loop van het begrotingsjaar ook minstens één begrotingsaanpassing doorgang vindt.  Daarnaast is het tevens mogelijk om, binnen bepaalde contouren, de begroting in de loop van een begrotingsjaar via een

Abonneren op RSS - Begrotingsuitvoering