begrotingsdocumenten

Het middelendecreet heet voluit het Decreet houdende de (aanpassing van de) middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar X. 

Het is een decretale akte met een raming van de totale ontvangsten van de Vlaamse overheid in het desbetreffende begrotingsjaar.

Het middelendecreet houdt tevens een machtiging aan de Vlaamse overheid in om ontvangsten daadwerkelijk te innen en om leningen aan te gaan voor het dekken van een eventueel overheidstekort. 

Qua structuur vallen in het middelendecreet volgende delen te onderscheiden:

Na afloop van de politieke bilaterales worden de verschillende ontwerpen van decreten opgesteld door de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement Financiën en Begroting.  Het betreft het ontwerp van middelendecreet, het ontwerp van uitgavendecreet en het ontwerp van programmadecreet.

De begroting is een verzameling van decreten en van afzonderlijke documenten die als één geheel moeten worden beschouwd.  We onderscheiden:

Abonneren op RSS - begrotingsdocumenten