Begrotingsaanpassing

Op het ogenblik van de opmaak van de begroting is er nog een grote mate van onzekerheid omtrent de raming van de ontvangsten en de uitgaven. Gelet hierop - en aangezien er zich in de loop van het begrotingsjaar nog onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen - is er de mogelijkheid om in de loop van het begrotingsjaar een aanpassing van de begroting door te voeren.

Een begroting is een raming van de uitgaven en de ontvangsten voor een bepaald begrotingsjaar.  Op het moment van de afronding van de opmaak van de begroting heeft het betrokken begrotingsjaar nog geen aanvang gevonden waardoor er nog een grote mate van onzekerheid is betreffende deze raming. Daarom voorziet het Rekendecreet dat er in de loop van het begrotingsjaar ook minstens één begrotingsaanpassing doorgang vindt.  Daarnaast is het tevens mogelijk om, binnen bepaalde contouren, de begroting in de loop van een begrotingsjaar via een

Abonneren op RSS - Begrotingsaanpassing